ทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในสายการผลิต ติดตั้งรางไฟฟ้าลากสายเมนจากตู้ MDB ไปยังตู้ MCC  ของแต่ล่ะสายการผลิต ติดตั้งสายสัญญาณใหม่ให้กับระบบ ทำการเข้าสายมอเตอร์ เข้าสายอุปกรณ์ Sensor ต่างๆ Commissioning และ Test Run ระบบทั้งหมด