งานลากสายไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด 1000KVA.มายังตู้ MDB การประกอบและติดตั้งตู้ MDB , MCC ระบบควบคุม PLC ระบบแสงสว่าง รวมทั้งงานติดตั้ง Cable Tray , Conduit งานลากสายไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับมอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุมและ Sensor ต่างๆ